Tin tức

Phòng cháy là gì? Phân tích nội hàm khái niệm Phòng cháy

Khái niệm Phòng cháy là hệ thống các biện pháp về tổ chức, các giải pháp về kỹ thuật nhằm ngăn ngừa xuất hiện và lan truyền cháy, đảm bảo thoát nạn an toàn và tạo điều kiện cho việc dập tắt đám cháy có hiệu quả.

Trình bày điều kiện hình thành môi trường nguy hiểm cháy nổ trong các thiết bị có sử dụng hoặc liên quan đến bụi cháy

Môi trường nguy hiểm cháy, nổ là môi trường trong đó có chứa hỗn hợp chất cháy và chất oxy hóa mà giá trị nồng độ của hỗn hợp nằm trong giới hạn nồng độ bốc cháy của nó. Môi trường nguy hiểm cháy, nổ có thể hình thành bên trong các thiết bị có chứa chất cháy trong điều kiện hoạt động bình thường: